Niezwykłe odkrycie podczas budowy obwodnicy Wronek

Plac budowy obwodnicy może stać się również miejscem działań archeologicznych. W związku z budową obwodnicy Wronek w woj. wielkopolskim znalezione zostały ślady osady sprzed ok. pięciu tysięcy lat. Archeologowie podkreślają niezwykłą wagę znaleziska. Wydobyty materiał trafi do Muzeum Ziemi Wronieckiej.

Unikatowość odkrycia

Znaleziska unikatowe w skali kraju to efekt prac wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku w Nowej Wsi.  Odkryte zostały pozostałości rozległej osady ludności kultury pucharów lejkowatych z okresu około 3200-2850 p.n.e., a także pozostałości osadnictwa ludności kultury przeworskiej, której obecność datowana jest na okres wpływów rzymskich, czyli II i III wiek n.e. W miejscu prac znaleziono pozostałości po takich obiektach mieszkalnych jak ziemianki, półziemianki. Odkryto również naziemne budowle słupowe, jamy zasobowe oraz  śmietniskowe, które datowane są na okres neolitu.

Co odkryto po ludności kultury przeworskiej?

O obecności ludności kultury przeworskiej świadczą pozostałości pieca wapienniczego oraz głęboka studnia. To właśnie z tej studni wydobyto m.in. charakterystyczne naczynia do czerpania wody oraz fragmenty drewnianych elementów konstrukcyjnych z cembrowiny. Z dna studni pobrane zostały próbki na badania gatunkowe drewna oraz próbki na badania biologiczne – naukowcy mają nadzieję znaleźć tam ewentualne makroszczątki.

Niespotykana skala odkrycia

Zdaniem kierownika biura badań archeologicznych najnowsze badania wykopaliskowe są rewelacyjne i dotąd niespotykane na terenie Polski. Według archeologa wcześniej nie spotkano się na ziemiach polskich z budowlami naziemnymi typu rowkowego. Zaznaczył on, że podobne budowle znane są jedynie z terenów Niemiec i Danii i pełniły funkcję mieszkalną bądź kultową. Na progu wejścia do budowli rowkowej w Nowej Wsi zalegał jeden z dwóch  odkrytych pochówków ludzkich. Odkrycia poddane zostaną wszechstronnym badaniom antropologicznym, a po należytym zabezpieczeniu całości materiałów archeologicznych – trafią one do Muzeum Ziemi Wronieckiej we Wronkach.